StayTrue Mentorstøtte

En skræddersyet indsats for borgere med komplekse problemstillinger udover ledighed.

StayTrue Mentorstøtte tilbyder en erfaren mentor der ved hjælp af motivation og forståelse for mennesker, kan støtte borgere til at opnå eller fremme afklaring i deres forløb.

Mentorstøtten sikrer forståelse for de komplekse problemstillinger samt inddrager borgerens virkelighed, hvilket gennem tidligere erfaringer har været med til, at sikre en vedvarende progression.

StayTrue fungerer som en samarbejdspartner, der viser omtanke og nærvær for myndighed og den enkelte borger. StayTrue Mentorstøtte leverer skriftlig dokumentation i høj kvalitet der kan være med til, at sikre den bedst mulige afklaring til rette forsørgelsesgrundlag.

Nærvær, omtanke & professionalisme…

Interesseret i at høre mere?

Ring på tlf. +45 71 79 00 30

“Kære Adam. Jeg takker dig for dit lærerige bekendtskab og måden du har lært mig at tackle min frygt og modløshed, så jeg nu kan gå gennem livet oprejst og stå ved mig selv. 

Uden dig var det ikke lykkedes at komme gennem praktik, funktionsafklaring, møder og alle de andre krav der har været. Du hjalp mig med at blive mere selvstændig og komme frem til en endelig afklaring. Du vil altid være i mit hoved med dine gode råd og sjove bemærkninger.

Tak for et godt samarbejde.” 

– Udtalelse fra borger efter afklaringsforløb til rette forsørgelse

Sådan arbejder jeg med borgeren:

Et forløb har 3 timers ugentlig indsats. Efter behov laves en kort status undervejs i hver 13 ugers periode. En mentorpakke kan forlænges når det giver mening. Når en borger afsluttes leveres altid en fuld dokumentationsrapport til brug for det videre forløb.

Fordele (Visitationssamtale)

Den personlige treparts-dialog om borgerens problemstillinger skaber overblik og effektfuld igangsættelse af sagsbehandlingen.

At få afklaret hvad der skal til for at flytte den enkelte borger, i samspillet mellem sagsbehandler og mentor, er en måde at få skabt grundlag for den videre proces.

På visitationssamtalen kan både borger, sagsbehandler og mentor være tilstede og skabe de første vigtige skridt til at sikre en vedvarende fastholdelse i forløbet.

Udbytte

 • Sagsbehandler klarlægger rammen og ønskerne for indsatsen
 • Borgeren får en personlig kontakt og grundlæggende forståelse for forløbet
 • De enkelte delmål afstemmes og bliver tydelige milepæle undervejs
 • Samtalen kan medvirke til mere motivation og commitment hos borgeren
 • Sagsbehandler kan med sikkerhed igangsætte en professionel indsats
 • Mentor har en klar plan og rød tråd at følge, så investeringen giver mening

Fordele (Relationsdannelse)

Ethvert menneske har brug for at blive mødt i øjenhøjde og med respekt for de behov og forskelligheder der er. Ved at afholde ugentlige personlige samtaler med borgeren, sikres en opbygning af tillid gennem et ligeværdigt samarbejde hvor der stilles krav i et tempo, som den enkelte kan leve op til.

De fleste borgere kan have negative erfaringer – eller slet ingen – med fx arbejdsmarkedet, og har ikke samme grad af modstandsdygtighed over for forandringer. Ved at udvise vedholdenhed og omtanke for de særlige hensyn der er, kan borgeren begynde at føle sig klar til forandring.

Udbytte

 • Borgeren opnår genkendelighed og struktur på ugentligt basis
 • Der opbygges gradvis tillid til processen og samarbejdet
 • Rammer og mål for indsatsen integreres i borgerens mindset
 • Frygt og modstand på processen mindskes og der opnås øget stabilitet
 • Langvarig fastlåsthed, demotivation eller andre begrænsninger afdækkes
 • Sagsbehandler oplever en vedholdende indsats og professionel tilgang

Fordele (Afklaring af værdigrundlag)

Gennem den opbyggede tillid til samarbejdet med mentor forsøges opbygning af øget selvstændighed og egenmotivation hos borgeren. Vi skal så at sige “have borgeren med på holdet” ved at deres unikke behov og ønsker inkluderes i processen. Borgeren kan opleve tilbagefald og demotivation, som under hele forløbet håndteres via støttende samtaler og håndholdt vejledning.

Frem for at se begrænsninger støttes borgen også i at se muligheder og opbygge et mere positivt mindset og evne til at se værdien i at flytte sig til et nyt sted. Gennem personlige samtaler både ude af hjemmet og i eget miljø, kan nye færdigheder opbygges og de konkrete indsatspunkter kan sikres.

Udbytte

 • Borgeren undervises og støttes i at forstå sine begrænsninger
 • Konkrete samtaleteknikker låser op for negative tankemønstre
 • Borgeren styrkes i tackle psykiske vanskeligheder
 • Konflikter og vanemønstre identificeres
 • Personligt udviklingsarbejde understøttes
 • Samarbejdsvilligheden øges og en mulig afklaringsplatform dannes

Fordele (Fastholde progression)

De aftalte indsatspunkter fastholdes som omdrejningspunkt for dialogen med borgeren når denne oplever modgang, fastlåsthed og tilbagefald i evt. misbrug samt psykiske problematikker. Ved ugentlige personlige samtaler støttes og fastholdes borgeren i forløbet, så den rette vurdering kan foretages på sigt. Indsatsen kan fx være støttende samtaler ift. angst eller depression, støtte til psykiatrisk behandling, struktur i hverdagen, virksomhedspraktik, funktionsafklaring i eget hjem o.l.

Ved at motivere og støtte borgeren gennem en ofte omfattende afklaringsproces – som denne typisk ikke kan klare alene – fastholdes borgeren i at opnå de mål, som sagsbehandler har opstillet.

Udbytte

 • Der opnås dokumentation af de aftalte tiltag for borgeren
 • Der opnås konkret viden om borgerens begrænsninger og skånebehov
 • Der klarlægges evt. længerevarende behov for støtte
 • Borgeren opnår nye erfaringer
 • Der gennemgås fx psykiatrisk forløb, angstbehandling, funktionsafklaring m.m.
 • Der trænes øget selvstændighed i egen hverdag
 • Der opnås erfaringer med at styrke sociale færdigheder

Fordele (Dokumentation)

Efter mentorforløbets indsats er der brug for skriftlig dokumentation til at understøttes og dokumentere effekterne af indsatsen, samt danne grundlag for den videre vurdering af indsatsen med borgeren.

Ved at få tydelig, præcis og overskuelige beskrivelser af både begrænsninger, sociale færdigheder, arbejdsmarkedsevner, helbred og andre relevante forhindringer for selvforsørgelse, kan sagsbehandler og evt. rehabiliteringsteam foretage en vurdering på et sagligt og veloplyst grundlag der tilgodeser både myndighed, lovgivning og den enkelte borgers situation.

Udbytte

 • Der leveres en skriftlig rapport på den enkelte borger efter endt mentorforløb
 • Alle indsatsområder ift. de opstillede formål dokumenteres
 • Borgeren opnår øget erkendelse af sin situation gennem evaluering af forløbet
 • Sagsbehandler har opnået at forløbsindsatsen er givet godt ud
 • En afslutningssamtale med borger og mentor afholdes
 • Dokumentationen hjælper borgeren videre med en respektfuld afrunding

Skriftlig rapport når borger afsluttes:

Når en borger afsluttes i et mentorforløb efter de aftalte formål, udfærdiges en samlet skriftlig rapport med beskrivelse af alle indsatspunkter, herunder borgerens udfordringer undervejs og aktuelle ståsted, til brug for den videre sagsbehandling.

En dokumentationsrapport indeholder ifbm. en virksomhedspraktik en beskrivelse af de erfarede skånebehov. Tillige beskrives den samlede effekt og opnåede mål ifbm. misbrugsproblematik, psykiatrisk forløb, daglig struktur og opnået selvstændighed og meget mere alt efter det opsatte formål for mentorstøtten.

Download skabelonen jeg bruger til at lave den skriftlige dokumentationsrapport ved at klikke på ikonet med den orange pil.

Hent skabelon på dokumentationsrapport:

Jeg opfylder EU-persondataforordning !

Alle personfølsomme oplysninger opbevares krypteret.
Jeg bruger sikker mail og sørger altid for skriftligt samtykke.

Den ugentlige indsats og kontakt til borger

Hver uge afholdes et personligt møde med borgeren, samt opretholdes en telefonisk dialog, herunder brug af sms, samt mail når aktuelt.

Ved evt. fravær fra en samtale følger jeg op samme uge og er nysgerrig og anerkendende i tilgangen, da der ofte er en årsag til manglende stabilitet. Dialogen går her på at genskabe rytmen og tilliden til processen i den enkeltes hverdag.

Som mentor er jeg fleksibel og kører til borgeren i eget hjem, men motiverer også til, når muligt, at borgeren træder ud af egne rammer og møder på mit kontor i lokalområdet eller i det omkringliggende samfund og bymiljø.

Indsatsen går altid på at opbygge og finde frem til ressourcerne frem for begrænsningerne, så fokus ligger på en løsningsorienteret tilgang der kan sikre de relevante tiltag frem mod rette forsørgelsesgrundlag.

Jeg er rolig og anerkendende i min tilgang og skaber psykologisk tryghed for borgeren gennem medmenneskelighed og faglig ekspertise.

Jeg har også et indgående kendskab til psykiatriske forløb og andre krævende tiltag i et afklaringsforløb.

Hent en printvenlig folder & læs mere:

“Du har gjort en kæmpe forskel for mit forløb.
Jeg var låst helt fast, kunne ikke klare breve, møder eller krav fra omgivelserne og isolerede mig pga. min angst. Men pga. din tillid til mig og din måde at forklare mig hvordan jeg kommer videre, fik jeg til sidst fundet en vej frem.

Du har hjulpet mig til at finde ro i min hverdag, så jeg nu kan klare mig selv.

Jeg kan på det varmeste anbefale Adam som mentor for andre ledige, der også har udfordringer.”

Udtalelse fra borger efter afklaring til rette forsørgelsesgrundlag

Hej, jeg hedder Adam.

Alle mennesker har noget specielt

Det ved jeg fordi jeg i over 15 år har undervist, trænet og hjulpet mennesker i forskellige forandringsprocesser, til at nå de ønsker de har for dem selv – igennem deres egen evne til at ændre sig.

Jeg tror på, at alle mennesker er unikke og skabt til, at leve et glædesfyldt liv i tråd med deres inderste værdier, uden at skulle lægge låg på sig selv og gøre det “man gør”. Og at det er muligt at agere inden for den ramme og de krav der er, uden at blive slidt psykisk ned.

Min baggrund er min motivation

Jeg har haft en karriere med fuld drøn på hvor jeg udviklede tinnitus og negative tankemønstre. Jeg havde gjort alt det “man” skulle gøre for at “leve et godt liv”, men med en tiltagende følelse af, at jeg ”burde da kunne være mere glad” end jeg var – og hvem er jeg egentlig inderst inde – dykkede jeg ned i en intens udforskning af hvad der skal til for at få styr på både krop og sind og tackle hverdagens udfordringer.

Korte fakta

 • Undervist mennesker i personlig og faglig udvikling siden 2003
 • Har +6 års erfaring med afklaring af ledige borgere under jobcentre
 • Har afholdt mere end 2000 individuelle mentorsamtaler
 • Specialiseret i psykisk trivsel, arbejdsglæde & personlig vækst
 • Har i 10 år arbejdet som kropsterapeut & kampkunstinstruktør
 • Uddannet sergent fra Den Kongelige Livgarde
 • Haft egen virksomhed siden 2008
 • Uddannet maskin-ingeniør fra DTU med speciale i produktudvikling
 • Har i 11 år arbejdet med misbrugere, kriminelle og socialt udsatte
 • Dyrker vinterbadning, yoga, mountainbiking og elsker kaffe med havredrik
 • Opvokset i Sorø & har spillet klassisk klaver i 6 år

Interesseret i at høre mere?

Ring på tlf. +45 71 79 00 30